16.08.2021

Jak naturalnie odblokować potencjał mózgu? Siła drzemiąca w kurkuminie CurQfen® potwierdzona licznymi badaniami!

W dzisiejszych czasach zaburzenia neurologiczne stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Ich zakres obejmuje wiele różnych problemów, m.in. depresja, stres, pogorszenie funkcji poznawczych lub motorycznych. Bardziej podatni na nie są często ludzie starsi (powyżej 50-tego roku życia), choć ostatnie badania wykazują, że dolegliwości te występują również w znacznym stopniu u osób w młodszym wieku.

Ponad 47,5 miliona ludzi na całym świecie cierpi na demencję, a każdego roku grupa ta powiększa się o ok. 7,7 miliona nowych przypadków. Alzheimer jest główną przyczyną prawie 70% wszystkich przypadków demencji w USA, co odpowiada kosztowi ok. 170 miliardów dolarów rocznie (z całkowitej kwoty wydatków związanych z przypadkami demencji wynoszącej 243 miliardów dolarów). Szacuje się, że do 2030 roku ok. 8,4 miliona Amerykanów w wieku powyżej 65 lat będzie cierpiało na chorobę Alzheimera lub inne formy demencji.

W świetle obaw związanych ze skutkami ubocznymi leków, produkty ziołowe stosowane są coraz powszechniej jako bezpieczne środki wpływające na zdrowie mózgu, szczególnie w zakresie poprawy funkcji poznawczych i leczenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer i demencja. Obecnie prowadzone są badania nad różnymi ziołami, lecz kurkuma  (a dokładnie Curcuma Longa) i jej substancja czynna, kurkumina, zyskały już uznanie na świecie jako bezpieczny składnik wspomagający funkcje poznawcze za sprawą wielokierunkowego mechanizmu działania.

Problemy z przyswajalnością kurkuminy

Na drodze do wysokiej przyswajalności kurkuminy stoją jednak pewne przeszkody, związane ze słabą rozpuszczalnością, szybkim metabolizmem do nieaktywnych i nieprzepuszczalnych metabolitów oraz słabą przepuszczalnością bariery krew-mózg. Wchłanianie bioaktywnej postaci dowolnej substancji oraz jej dystrybucja w tkankach mają kluczowe znaczenie dla skuteczności funkcjonalnej i terapeutycznej. W przypadku kurkuminy liczne badania in vitro wykazały intrygującą farmakodynamikę. Działa jako środek neuroprotekcyjny, potwierdzając w szczególności modulację genów, białek, czynników transkrypcyjnych i neuroprzekaźników na poziomie mitochondrialnym, co świadczy o możliwym pozytywnym wpływie kurkuminy na różne funkcje zdrowotne mózgu, w kontekście m.in. chorób neurodegeneracyjnych, urazowego uszkodzenia mózgu czy zapalenia tkanki nerwowej.

Jednak największym wyzwaniem związanym z przeniesieniem potencjału terapeutycznego jej na poziom kliniczny jest opracowanie preparatów zdolnych do dostarczania bioaktywnej postaci kurkuminoidów do tkanek mózgowych w znacznych stężeniach. Forma natywna kurkuminy (czyli postać wolna) jest przepuszczalna przez barierę krew-mózg, lecz po przejściu biotransformacji lub metabolizacji do glukuronidów i siarczanów (sprzężonych metabolitów) nie może dostać się do mózgu, gdyż takie metabolity są masywnymi, rozpuszczalnymi w wodzie cząsteczkami, charakteryzującymi się brakiem przepuszczalności bariery krew-mózg – zamiast tego następuje szybkie oczyszczenie w nerkach. Analiza przeprowadzona za pomocą czułych tandemowych spektrometrów mas wykazała, że przyjmowanie wysokich dawek niesformułowanej kurkuminy o czystości 95% dostarcza do mózgu pewnej ilości tej substancji w niesprzężonej wolnej postaci (poniżej 10 ng/g). Oznacza to, że każdy preparat kurkuminy, w tym 95% kurkumina niesformułowana, może zapewnić pewien stopień neuroprotekcji. Efekty te są jednak marginalne i wymagają wysokich dawek. Aby uzyskać korzyści funkcjonalne dla zdrowia mózgu, należy stosować preparaty zdolne do dostarczania bardzo wysokich poziomów „wolnych” kurkuminoidów.

Jak naturalnie odblokować potencjał swojego mózgu?

Innymi słowy, farmakokinetykę w mózgu można uznać za „badanie papierkiem lakmusowym” na biodostępność wolnej kurkuminy znajdującej się w danym preparacie oraz jej działanie na funkcje poznawcze. I w tym tkwi siła kurkuminy CurQfen®, ponieważ jest to jedyna w 100% naturalna forma kurkuminy o czystym składzie, spełniająca wymogi żywnościowe, biodostępna i posiadająca certyfikat ekologiczny, przepuszczalna przez barierę krew-mózg zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Ustalono dystrybucję CurQfen® w tkance mózgowej, preferencyjną dystrybucję kurkuminy w hipokampie mózgu dzięki badaniom farmakokinetycznym mózgu.

CurQfen® to kurkumina nowej generacji wspierająca zdrowie mózgu. Produkt będący ekologicznym preparatem kurkuminy jest pozbawionego goryczy błonnika kozieradki, który występuje tu w roli samoemulgującego hydrożelowego „rusztowania” i dostarcza wysoki poziom przepuszczalnej dla bariery krew-mózg „wolnej kurkuminy”. Wyniki te potwierdzają się nawet po podaniu małej pojedynczej dawki 250 mg.

 

CurQfen® jest w sprzedaży od wielu lat, zauważamy coraz większe zainteresowanie tym produktem i coraz większą sprzedaż na rynkach europejskich. To jedyna kurkumina o dowiedzionej przepuszczalności przez barierę krew-mózg oraz farmakokinetyce i dystrybucji regionalnej w mózgu. Potwierdzają to liczne badania i testy – dodaje Patrycja Łomnicka, Product Manager Cortex Chemicals.

 

Zalety CurQfen® to:

  • 100% naturalny i bezpieczny do spożycia produkt, antyoksydacyjne i przeciwzapalne wsparcie organizmu
  • Opatentowany produkt figurujący na liście substancji ogólnie uznawanych za bezpieczne (GRAS)
  • Brak syntetycznych emulgatorów/substancji pomocniczych w składzie
  • Wysoka biodostępność, funkcjonalnie dostarczany do organizmu za pośrednictwem prebiotyku
  • Opatentowany proces produkcyjny na bazie wody
  • Klinicznie udowodnione korzyści dla zdrowia serca, wątroby, stawów i mózgu

CurQfen® jest postacią biodostępną, która została zbadana pod kątem współczynnika absorpcji wolnych kurkuminoidów po przyjęciu jednej dawki. Wolne kurkuminoidy pozostają w krążeniu ogólnym przez 5-6 godzin w bardzo wysokim stosunku (>70%) w porównaniu do postaci sprzężonych.

CurQfen, został finalistą Nutraingredients Asia Awards 2021 w kategorii „Składnik roku – funkcje poznawcze”. To jedyna, w 100% naturalna kurkumina o czystym składzie i wysokiej biodostępności wspierająca funkcje poznawcze mózgu.

 

Innowacja umożliwiająca ekologiczne dostarczanie fitoskładników o zwiększonej biodostępności i minimalnym metabolizmie

Czemu CurQfen® zawdzięcza swoje działanie? Jedyną odpowiedzią na to pytanie może być stojąca za nim nauka. CurQfen® został opracowany na zasadzie samoemulgującego systemu dostarczania nanoleków, z wykorzystaniem koncepcji odwracalnych hydrożeli, w oparciu o w 100% naturalną technologię znaną pod nazwą FENUMAT™; popartą przez trzy międzynarodowe patenty. Technologia ta jest oparta na rozpuszczalnym błonniku pokarmowym (galaktomannanach) z kozieradki (zastrzeżony skład pozbawionych goryczy galaktomannanów bez zawartości fitochemikaliów, takich jak saponiny występujące w nasionach kozieradki) oraz procesie opartym na bazie wody. Galaktomannany kozieradki mają unikalną i osobliwą budowę chemiczną, która sprawia, że jest to optymalne medium zarówno dla olejków, jak i cząsteczek hydrofobowych. Proces na bazie wody oraz brak organicznych rozpuszczalników i syntetycznych substancji pomocniczych wyróżnia FENUMAT™ jako pierwsze komercyjne „ekologiczne podejście do dostarczania fitoskładników”. Innymi słowy, działowi badawczo-rozwojowemu producenta udało się dostroić sieć galaktomannanów kozieradki jako amfifilową sieć hydrożeli o optymalnej równowadze hydrofobowo-hydrofilowej do akomodacji substancji lipofilowych.

Liczne badania potwierdzają dużą skuteczność i wyjątkowe właściwości CurQfen®, co czyni go zupełnie innowacyjnym produktem na rynku produktów pochodzenia naturalnego. Cortex Chemicals jest wyłącznym dystrybutorem produktu firmy Akay. Poniżej prezentujemy kilka wyników przeprowadzonych analiz np. dotyczących wchłaniania kurkuminoidów, biodostępności i badań behawioralnych.

CurQfen® dostarcza >70% wchłanianych kurkuminoidów w bioaktywnej wolnej postaci

 

Rys. (A) Wykres przedstawiający stężenie wolnych kurkuminoidów w osoczu krwi w różnych punktach w czasie po doustnym podaniu pojedynczej dawki 1000 mg CGM zawierającego 391 mg kurkuminoidów. Stężenie w osoczu obliczono z i bez hydrolizy enzymatycznej z β-glukuronidazą. Dane wyróżnione są jako średnia ± SEM, gdzie p < 0,05, po porównaniu stężeń wolnych kurkuminoidów w osoczu z hydrolizą enzymatyczną i bez niej.(B) Rozkład stosunkowy wolnych kurkuminoidów i sprzężonych metabolitów w różnych punktach w czasie po podaniu (Kumar i in, 2016).

Sprawdzian biodostępności – lepsza przepuszczalność przez barierę krew-mózg i farmakokinetyka Curqfen®

Wykazano, że CurQfen® odkłada wolne kurkuminoidy (w tym kurkuminę, DMC i BDMC) w tkankach mózgu w ilości >100 ng/g, przy wydłużonym okresie półtrwania eliminacji wynoszącym 4 godziny. Natomiast w przypadku standardowej niesformułowanej kurkuminy w tkankach mózgu wykryto jedynie 1,4 ± 0,8 ng/g kurkuminy, co wskazuje na różnicę pod względem przepuszczalności przez barierę krew-mózg. Ilości odkładane w tkankach innych narządów w (ng/g), tj. w sercu (391,7 ± 102,5), wątrobie (445,52 ± 83), nerkach (240,1 ± 47,2) i śledzionie (229,72 ± 42,2) również świadczą o wychwycie komórkowym bioaktywnych kurkuminoidów, co jest istotną cechą przedłużającą skuteczność każdego leku. CurQfen® wykazuje wzmocnione działanie neuroprotekcyjne oraz przeciwneurozapalne ze znaczącymi zmianami behawioralnymi i modulacją neuroprzekaźników i enzymów mitochondrialnych mózgu w różnych modelach zwierzęcych.

Rys. Stężenie w mózgu – krzywa czasowa całkowitej ilości wolnych kurkuminoidów oraz ilości poszczególnych kurkuminoidów (kurkumina, DMC i BDMC) u szczurów Wistar, którym podano doustnie standardową kurkuminę lub CurQfen. Wartości są przedstawione jako średnia ± SD (Krishnakumar et al., 2015).

Lepsza przepuszczalność przez barierę krew-mózg oraz absorpcja komórkowa CurQfen® ma znaczący wpływ na zdrowie mózgu. Badania wykazują, że CurQfen® cechuje się znaczną stabilnością in vivo oraz przepuszczalnością w procesie obrotu metabolicznego, a także oferuje bardzo wysokie poziomy wolnych kurkuminoidów przenikających przez barierę krew-mózg.

Curqfen® dostarcza wolne kurkumnoidy do hipokampu

W najnowszej próbie klinicznej opublikowanej w Nutritional Neuroscience w 2021 r. opisano farmakokinetykę w obszarach mózgu po doustnym spożyciu preparatu CurQfen® i jego wpływ na funkcje poznawcze. Rynek biodostępnej kurkuminy jest zalewany różnymi preparatami nazywanymi kurkuminą odżywiającą mózg. Do tej pory nie przedstawiono jednak systematycznych informacji na temat przepuszczalności barierę krew-mózg i dystrybucji w tkance mózgowej. Zwierzętom podawano CGM w dawce pojedynczej (100 mg kurkuminoidów/kg masy ciała) i dawce wielokrotnej (100 mg kurkuminoidów/kg masy ciała przez 28 dni), po czym oceniano stężenie kurkuminoidów w różnych częściach mózgu w różnych punktach w czasie za pomocą systemu ultrawydajnej chromatografii cieczowej / potrójnej kwadrupolowej tandemowej spektroskopii mas z elektrorozpylaniem i jonizacją (UPLC-ESIMS/MS). Wyniki były zaskakujące. CurQfen® był w stanie rozprowadzić znaczne ilości wolnych kurkuminoidów w mózgu, szczególnie w hipokampie, zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i w przypadku podawania wielokrotnego.

Rys. Stosunkowy rozkład kurkuminy w różnych obszarach mózgu w 2 godziny po podaniu dawki pojedynczej (100 mg/kg m.c.) i wielokrotnej (100 mg/kg m.c. przez 28 dni). Wartości podano jako średnią ± SD (n = 3), gdzie „b” – p < 0,01

Curqfen® poprawia pamięć i zdolność uczenia się u zdrowych szczurów – badania behawioralne

Zbadano również wpływ dostarczania kurkuminoidów do mózgu na zmiany behawioralne za pomocą zestawu badań behawioralnych dotyczących kontroli nośnika. U zwierząt, którym podawano CurQfen®, badanie RAM wykazało znaczną redukcję błędu pamięci roboczej i błędu pamięci referencyjnej w porównaniu do zwierząt, którym podawano niesformułowaną kurkuminę, co wyraźnie wskazuje na poprawę funkcji poznawczych po podaniu CurQfen®. Może to wynikać z dystrybucji wolnych kurkuminoidów w różnych obszarach mózgu, w tym w hipokampie, gdzie zaobserwowano maksymalną zawartość kurkuminy.

Curqfen® pozytywnie wpływa na fale mózgowe: dowody pierwszego rzutu oparte na obrazowaniu liniowym na przepuszczalność krew-mózg u ludzi

Ponadto CurQfen® został zbadany za pomocą obrazowania elektroencefalograficznego (EEG), które wykazało, że kurkumina CurQfen® może modulować fale mózgowe u ludzi, co stanowi dowód jej przepuszczalności przez barierę krew-mózg i penetracji mózgu w porównaniu z kurkuminą niesformułowaną, która nie spowodowała znaczących zmian. Naukowcy stwierdzili: „Byliśmy zaskoczeni wynikami tej 30-dniowej próby klinicznej, gdy zakończono wspomaganą oprogramowaniem analizę danych z elektroencefalogramu (EEG), ponieważ po raz pierwszy zbadano wpływ kurkuminy na fale mózgowe, by uzyskać dowód jej przepuszczalności przez barierę krew-mózg i biodostępności dla mózgu”.

Rys. Spektrogram przed podaniem i po podaniu CurQfen®

Działanie CurQfen® na zdrowie stawów, serca, wątroby zostało potwierdzone klinicznie w ponad 20 badaniach. Jego ogromny wpływ na wsparcie procesów poznawczych mózgu potwierdzają także badania behawioralne. CurQfen® figuruje na liście GRAS czyli potwierdzono jego bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. Dzięki wykorzystaniu w 100% naturalnych kurkominoidów, bez dodatku syntetycznych emulgatorów i innych substancji pomocnicznych, klienci otrzymują organiczny produkt, dostarczany za pośrednictwem probiotyku.

Cortex Chemicals jest wyłącznym dystrybutorem produktu CurQfen® firmy Akay. Produkt można dostosować do różnych zastosowań. Skontaktuj się, aby zamówić produkt.

Kolejne wpisy

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.